Vystavený produkt bez obalu!

  • Rozmer 245x245mm
  • Rain jet